Görev Tanımları

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER
Bölümü:                                 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Birimi:                                    Daire Başkanlığı
Sorumlu Personel:                Abdulmutalip HAYDAROĞLU
Yerine Bakılacak Personel: 
İlk Amiri:                                Genel Sekreter

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanmıştır.


1. Daire personelini sevk ve idare etmek,
2. Belirlenmiş standartlara uyulmasını sağlamak,
3. Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek,
4. Hastalık izin evraklarını imzalamak,
5. Daire Başkanlığı ile ilgili tutanak ve formları imzalamak,
6. Daire Başkalığında çalışan personelin yıllık izin takvimini onaylamak,
7. Malzeme talep formlarını onaylamak,
8. Daire Başkanlığının yazışmalarını ilgili birime havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak,
9. Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak
şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla ve alt birim yöneticilerine devretmek, yetki devrini, uygun araçlarla
ilgililere duyurmak,
10. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak,
11. Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurtdışında birimini temsil ederek görüş ve öneride bulunmak,
12. Geçici olarak görevinin başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkânı bulamadığı toplantı
ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekili seçmek ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı
bulunduğu amirin onayını almak,
13. Bağlı Bulunduğu Birimlerce hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını incelemek, gerekli
görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak,
14. Bağlı Bulunduğu Birimlerce hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını incelemek, gerekli
görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak,
15. Faaliyet programının uygulanması ve izlenmesi; birimlerin faaliyet programına göre yapacakları
çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, gerekli koordinasyon ve
işbirliğini sağlayarak, uyumlu çalışılmasını sağlamak,
16. Birimlerce hazırlanan çalışma yöntemlerini incelemek, gerekli değişiklikleri yaparak uygulanmasını
sağlamak,
17. Yazılı veya sözlü olarak kendisine intikal eden işlerin ilgili birimlere dağıtımını yapmak,
sonuçlandırılmasını sağlamak,
18. Personel ile ilgili tayin, terfi, nakil, mükâfatlandırma, cezalandırma, izin ve işten çıkarma işlemlerini
inceleyerek, makama görüş ve tekliflerini sunmak,
19. Birimlerde bulunan personelin daha üst kademeler için yetiştirilmeleri yönünde gerekli önlemleri
alarak, hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
20. Birimlerdeki görevleri yürütecek personelde bulunması gereken nitelikleri saptayarak mevcut personel
konusunda değişiklik teklifini üst yöneticiye sunmak,
21. Birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
22. Başkanlığın hizmet alanı ile ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde bağlı bulunduğu Makama
danışmanlık görevi yapmak,
23. Görevlerin yerine getirilmesinde ve sonuçlandırılmasında üst kademedeki yöneticileri gerektiğinde
bilgilendirmek,
24. Daire Başkanlığının görev alanına giren veya dolaylı olarak ilgilendiren konularda kendisine bağlı
personeli görevlendirmek.

 

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER
Bölümü:                                  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Birimi:                                     Ağ ve Sistem Yönetimi
Sorumlu Personel:                  Ayşe ÖZATEŞ
Yerine Bakılacak Personel:    Semih ELİBOL
İlk Amiri:                                 Bilgi İşlem Daire Başkanı

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu
idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında
hazırlanmıştır.


1. Genel olarak hizmet veren sunucuların kurulumlarını yapmak ve yönetmek,
2. Tüm binalara tahsis edilen kablosuz erişim cihazlarının, anahtarlama cihazlarının kurulumlarını
yapmak ve yönetmek,
3. Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması, 4.
Merkezi ağ yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması,
mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellenmesi,
5. İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip
raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak
dinamiğin sağlanması,
6. IP adreslerinin organizasyonunun yapılması ve ağ güvenliğinin sağlanması,
7. Kurumun ağ yapısının aktif ve çalışır olmasının sağlaması,
8. Kurum ve birim içinde oluşan sistem arızalarının giderilmesi,
9. Ağ altyapısı ile ilgili projelerin hazırlanması,
10. Elektronik posta hesaplarının açılması,
11. Sistem yönetim servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların bakım, onarım ve sistem / fiziksel
kurulumunun yapılması,
12. Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların periyodik olarak yedeklerinin
alınması,13. Sistem yönetimi servisi sorumluluğunda bulunan sunucuların en verimli nasıl çalışacağı
konusunda donanımsal ve yazılımsal araştırma ve testlerin yapılması,
14. Periyodik olarak sunucuları ve verilen servisleri kontrol ederek, sorun çıkması halinde en kısa
sürede müdahale edilmesi.


Görevli Personel: Ayşe ÖZATEŞ, Semih ELİBOL, Hakan CELAYİR, Ramazan POLAT, Serdal POLAT

 

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER
Bölümü:                                Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Birimi:                                   Web Hizmetleri
Sorumlu Personel:                İdris KIZILBOĞA
Yerine Bakılacak Personel:  Mücahit Mustafa YEŞİLKAYA
İlk Amiri:                                Bilgi İşlem Daire Başkanı

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu
idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında
hazırlanmıştır.


1. Üniversitenin tüm idari ve akademik birimlerinin genel tanıtımını içeren web sayfalarının güncellemek,
2. Yeni web sayfa tasarımlarını yapmak,
3. Üniversitedeki sosyal faaliyetleri ve gelişmeleri internet aracılığıyla duyurmak,
4. Üniversitede yapılan çeşitli etkinlikler için grafik, logo tasarımları yapmak,
5. Web üzerinden çalışan portal, bilgi sistemi, izleme monitörleri gibi yazılımlar geliştirmek,
6. E-posta hizmetlerini vermek.


Görevli Personel: İdris KIZILBOĞA, Mücahit Mustafa YEŞİLKAYA

 

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER
Bölümü:                                Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Birimi:                                   Teknik Hizmetler
Sorumlu Personel:               Hüseyin ŞENKOZAT
Yerine Bakılacak Personel:  Cemalettin GÜZEL
İlk Amiri:                               Bilgi İşlem Daire Başkanı

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu
idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında
hazırlanmıştır.


1. Bilgisayar laboratuvar kurulum çalışmalarının yapılması, laboratuvarlardaki bilgisayarlarda oluşan
donanım arızalarının onarılması ve güncellemelerinin yapılması,
2. Personellerin kullanacağı bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulumunun yapılıp çalışır hale getirilmesi,
3. Kullanıcıların talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan programların bilgisayarlara yüklenmesi,
4. Ağ kurulum çalışmalarında gerekli kablolama çalışmalarının yapılması,
5. Ağ arızalarında, bağlantı yolunun kontrol edilerek arızanın giderilmesi için gerekli çalışmaların
yapılması,
6. Kullanıcıların işletim sistemi değişiklik talepleri veya bilgisayarlarda oluşan sistem arızaları sonucu
bilgisayarlara yeniden işletim sisteminin kurulması,
7. Antivirüs, java ve internet tarayıcıları programlarının güncelleştirilmesi çalışmalarının yapılması,
8. Üniversitemizin envanterinde kayıtlı olan bilgisayar, dizüstü bilgisayar, yazıcı, monitör vb. cihazların
arızalarının giderilmesi,
9. Bilgisayarlarda donanımsal ve yazılımsal güncelleştirme çalışmalarının yapılması,
10. Telefon santrallerinin kurumu, konfigürasyonu ve arızaların giderilmesi ile ilgi çalışmaların yapılması,
11. Üniversitemiz akademik ve idari personeli için dahili telefon numaralarının verilip gerekli alt yapı
çalışmalarının yapılması,
12. Talep edilmesi halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde çalışan teknik personele eğitim verilmesi ve
eğitimde kullanılacak dokümanların hazırlanması.


Görevli Personel: Emrah YEŞİL, Süleyman GÖL, Nihat YILMAZ, Cemalettin GÜZEL, Muhammet GÖRGÜLÜ, Bahar ENES

 

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER
Bölümü:                               Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Birimi:                                   İdari Hizmetler
Sorumlu Personel:               Gülşen YAŞAR VAROL
Yerine Bakılacak Personel:  Osman YILDIZ
İlk Amiri:                               Bilgi İşlem Daire Başkanı

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu
idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında
hazırlanmıştır.

 

1. Daire Başkanlığımızı ilgilendiren konularda kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların yapılması,
2. Üniversitemiz akademik ve idari personellerin elektronik imzada kullanmak üzere başvuru yaptıkları ve
Birimimize teslim edilen Nitelikli Elektronik Sertifika Başvuru Formlarının Kamu Sertifikasyon
Merkezi’ne gönderilmesi,
3. Üniversitemizin akademik ve idari personeli ile öğrencileri için akıllı kimlik kartlarının yapılması,
4. Üniversitemizde Daire Başkanlıkları ile Akademik Birimlerde çalışan idari personelin devam takip listesi
raporlarının ilgili birim yöneticilerin e_posta adreslerine iletilmesi,
5. Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin maaş işlemlerinin yapılması,
6. Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin öğrenim durum değişiklikleri ile kademe ve derece ilerlemesi
bilgilerinin Kamu Harcama Yönetim Sistemine girilmesi,
7. Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin kesenek bildirimlerinin yapılması,
8. Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin giyecek yardımlarının yapılması,
9. Daire Başkanlığımızda çalışan personellerin özlük dosyalarının arşivlenmesi,
10. Üniversitemizden ayrılan akademik ve idari personellerin ilişik kesme formlarının imzalanması,
11. Daire Başkanı’nın sekreterlik işlerinin yürütülmesi.


Görevli Personel: Gülşen YAŞAR VAROL, Osman YILDIZ

 

ORGANİZASYONEL
BİLGİLER
Bölümü:                               Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Birimi:                                  Yazılım Geliştirme Grubu
Sorumlu Personel:               Mücahit Mustafa YEŞİLKAYA
Yerine Bakılacak Personel:  İdris KIZILBOĞA
İlk Amiri:                               Bilgi İşlem Daire Başkanı

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu
idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi kapsamında
hazırlanmıştır.

 

1. Yazılım projelerinin hazırlanması,
2. İhtiyaç duyan birimlere teknik destek verilmesi,
3. Program analizlerinin yapılması,
4. Görevleriyle ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerinin bildirilmesi,
5. Görev alanıyla ilgili araştırma ve incelemelerin yapılması ve raporlama,


Görevli Personel: Mücahit Mustafa YEŞİLKAYA, İdris KIZILBOĞA